บริษัท เอ เอฟ อินโนเวชั่น จำกัด

Environmental & Renewable Energy
Solution Provider

บริการเต็มรูปแบบครบวงจร

ทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549 เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย ด้านระบบผลิตประปา ระบบน้ำดื่ม ระบบน้ำรีไซเคิล และระบบบำบัดน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย โดยดำเนินงาน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในครอบคลุมด้านอากาศ ด้านการเกษตร ด้านพลังงานหมุนเวียน และด้านการประหยัดพลังงาน และนอกจากนี้ยังดำเนินการเป็นผู้ลงทุนสัปทานจากภาครัฐ และเอกชน

วิสัยทัศน์

โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์พลังงานที่จำกัด และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะช่วยอนุรักษ์ การใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

มุ่งหวังเป็นผู้นำให้บริการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในระดับสากล

จุดเด่นของ เอ เอฟ อินโนเวชั่น

พันธกิจ

สร้างนวัตกรรม

เป็นผู้ให้บริการทางด้านโซลูชั่น

ทีมงานคุณภาพและประสบการณ์

เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

บริการหลังการขาย